Випуск № 4

Схвалено вченою радою ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", протокол № 4 від 23 червня 2010 р.

ЗМІСТ

1.

Бойченко Т.Є.

Статеве виховання учнівської молоді України

2.

Борова Т.

Сутнісні характеристики формування людського капіталу у вищому навчальному закладі

3.

Брусєнцева О.А.

Впровадження інноваційних педагогічних технологій як складова розвитку вищої освіти в сучасних умовах

4.

Буркова Л.В.

Класифікація інновацій в освіті

5.

Драч І.І.,

Станкевичус Л.В.

Інтегрований підхід у процесі вивчення фахових дисциплін майбутніми бухгалтерами у ВНЗ I-II рівнів акредитації

6.

Єльникова Г.В.

Компетентнісний підхід до моделювання професійної діяльності керівника вищого навчального закладу

7.

Єльникова О.В.

Організаційні та дидактичні умови реалізації дистанційної форми навчання в інформаційних середовищах

8.

Живюк І.А.

Використання соціального сервісу Вікі у сучасній освіті.

9.

Зайченко О.І.

Шляхи розвитку державно-громадського управління в системі освіти

10.

Калашнікова С.А.

Технологія застосування компетентнісно-орієнтованого підходу для професійної підготовки керівників навчальних закладів

11.

Колпаков В.М.

Концептуально-понятійні основи кадрового забезпечення системи професійної освіти

12.

Конюхова Н.А.

Особливості організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів

13.

Лапшина І.С.

Підходи до добору показників моніторингових досліджень в управлінні районною освітньою системою

14.

Линьова І.О.

Компетентнісний підхід в основі професійної підготовки сучасних керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності

15.

Марчак О.О.

Зміст та технологія підготовки керівника знз до громадсько спрямованого управління в закладі післядипломної педагогічної освіти

16.

Олійник В.В.

Деякі концептуальні ідеї методології управління освітою

17.

Приходькіна Н.О.

Ґендер як соціальний статус жінки-керівника в освіті

18.

Рожнова Т.Є.

Особливості моделювання управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах інноваційних процесів

19.

Романова Г.

Стильові особливості проектування навчальних технологій викладачами вищих економічних навчальних закладів

20.

Цой В.І.

Инновационные критерии анализа управленческих ситуаций