Універсальна десяткова класифікація, що з'явилася в результаті подальшого розвитку "Десяткової класифікації" М. Дьюи, зберегла у своїй основі ієрархічну структуру, властиву останньої. Разом з тим в УДК був внесений ряд особливостей, прийомів, характерних для фасетной або аналітико-синтетичної класифікації, наприклад допоміжні таблиці загальних і спеціальних визначників, що дозволяють одноманітно побудувати індекси розділів відповідно до  категорій місця, часу, мови й т.д.  або згрупувати документи по процесі, видам продукції й т.д..

Універсальна десяткова класифікація в цілому характеризується декількома основними властивостями. Сама назва говорить про дві з них: універсальності й десятичности. Крім того, слід зазначити многоаспектность, як закладену в структурі основної таблиці, так і виникаючу при застосуванні допоміжних таблиць і прийомів утворення індексів, що несуть у собі елементи стандартизації.

У численних розділах цієї системи впорядкована безліч понять по всіх галузях знань або діяльності. Іншими словами, УДК охоплює весь универсум знань. При цьому УДК не є конгломератом окремих галузевих класифікацій. Хоча розділи класифікації, що відповідають окремим галузям, відрізняються по своїй внутрішній структурі, обумовленою специфікою галузі, система сприймається як єдине ціле завдяки існуванню єдиного ієрархічного коду, загальних правил побудови індексів і неодмінному показу взаємозв'язків даного розділу і його залежності від інших за допомогою методичного апарата ("суміжні області", посилання). УДК універсальна й у застосуванні. Завдяки достатку засобів і прийомів індексування,  скорочува легко дробности, вона успішно застосовується для систематизації й наступного пошуку найрізноманітніших джерел інформації в різні по обсязі й по призначенню фондах - від невеликих узкотематических зборів спеціальної документації до великих галузевих і багатогалузевих довідково-інформаційних фондів.

Універсальна десяткова класифікація побудована по систематичному принципі.

В УДК той самий   предмет зустрічається в різних місцях залежно від  галузі знання й від аспекту, у якому він розглядається. Наприклад, "нафта" зустрічається в декількох розділах. У розділі 547 Органічна хімія ми знаходимо поняття "Хімія нафти"; в 553 Родовища корисних копалин - "Родовища нафти"; в 622 Гірничу справу - "Видобуток нафти"; в 662 Вибухові речовини. Палива - "Нафта як  паливо" і т.д..

Таке явище, називане множинною локалізацією понять, відбиває многоаспектность УДК як властивість, закладена в самій структурі схеми класифікації. Це властивість завжди потрібно мати на увазі при індексуванні по УДК.

Багатоаспектне індексування змісту документів і запитів забезпечується, крім самої структури УДК, використанням загальних і спеціальних визначників, що відбивають час, місце, мову, параметри, устаткування, процеси й т.д. , а також застосуванням деяких правил комбінування індексів.

Однієї з головних відмінних рис Універсальної десяткової класифікації є ієрархічна побудова більшості розділів основної й допоміжної таблиць за принципом розподілу від загального до частки з використанням цифрового десяткового коду. Универсум знань ділиться за аналогією з десятковими дробами.

Кожен клас (перший щабель розподілу) містить групу більш-менш   близьких наук, наприклад, клас 5 - математикові й природничим наукам, клас 6 - прикладні науки: техніку, сільське господарство, медицину.

Наступна деталізація йде за рахунок подовження індексів.

Індекси УДК із так, що кожна наступна цифра не міняє значення попередніх, а лише уточнює, позначаючи більше приватне поняття. Наприклад, індекс поняття "Хімічна корозія" 620.193.4 складається в такий спосіб:

6   Прикладні науки

62   Інженерна справа. Техніка в цілому

620   Випробування матеріалів. Товарознавство

620.1   Випробування матеріалів. Дефекти матеріалів. Захист матеріалів

620.19   Дефекти матеріалів й їхнє виявлення. Корозія

620.193   Корозія. Корозійна стійкість

620.193.4 Хімічна корозія. Вплив різних агресивних середовищ

Як уже було сказано, по ієрархії від загального до частки побудовані не тільки основні, але й допоміжні таблиці загальних і спеціальних визначників, наприклад,

спеціальні визначники

62-5   Регулювання й керування машинами й процесами

62-55   Регулятори

62-555   Регулятори, що приводять у дію за допомогою фізичних процесів

62-555.5    за допомогою випромінювання

62-555.56   селенових фотоелементів

загальні визначники матеріалів

-03   Матеріали

-034   Метали

-034.2   Кольорові метали в цілому

-034.21   Золото, сплави золота

У цей час при деталізації розділів цифра 0, як правило, не використається через можливу плутанину зі спеціальним визначником .0; цифра 9 звичайно приділяється для поняття "інші", "інші". Таким чином, активно використаються вісім цифр. У тому випадку, коли кількість классифицируемых понять перевищує вісім місць у ряді, дев'ятий розділ може дробитися далі, а одержувані соті (якщо потрібно й тисячні) частки-індекси прирівнюються за своїм значенням до десятих часток (так званий  октавний принцип).

При деталізації більш-менш   великих розділів УДК широко (хоча не можна затверджувати, що завжди строго й послідовно) застосовується стандартне позначення тих або інших понять, а також типового й аналогічного підрозділу: загальні визначники, спеціальні визначники, типові (ковзні) закінчення, паралельний підрозділ, побудова індексу за допомогою знака '(апостроф) і ін. Всі ці засоби й прийоми дозволяють представити УДК у більше компактному, іноді двомірному, легше доступному для огляду виді й скорочують обсяг таблиць. Досяга з їхньою допомогою мнемоніка набагато полегшує оволодіння системою й необхідне в роботі запам'ятовування індексів.

Типові закінчення. На початку деяких розділів УДК можна зустріти перелік цифрових позначень, що починаються многоточием. Це закінчення, які можна приєднувати при необхідності до індексів даного розділу для одержання подальшої однотипної стандартної деталізації. Наприклад, при розділі 661.8 З'єднання металів. Солі. Мінеральні фарби - на додаток до індексів основного ряду, що позначає з'єднання окремих металів:

661.832 З'єднання калію

661.833 З'єднання натрію

661.847.9 З'єднання цинку

 поміщений перелік типових закінчень:

661.8...1 Особливо важливі з'єднання

         ...2 Окису

         ...3 Галогенні з'єднання. Ціаністі з'єднання. Гідриди

         ...32 З'єднання хлору

         ...321 Хлорид

Далі наведені типові закінчення для позначення різних з'єднань металів з азотом, фосфором, сіркою й іншими елементами, а також органічних солей.

Кожне із закінчень, наведених у переліку, може бути використане для одержання індексу з'єднання конкретного металу шляхом безпосереднього приєднання (з дотриманням правила проставляння крапки через кожні три знаки) до індексу, що позначає з'єднання даного металу. Наприклад, маючи

з однієї сторони

   661.8...321 Хлорид

...532 Сульфат

            і т.д.            з іншої сторони

661.832 З'єднання калію

661.833 З'єднання натрію

661.847.9 З'єднання цинку

            й т.д..

можна утворити індекси:

661.832.321 Хлорид калію

661.833.321 Хлорид натрію

661.847.932.1 Хлорид цинку

661.832.532 Сульфат калію

661.833.532 Сульфат натрію

661.847.953.2 Сульфат цинку

Використовуючи перелік типових закінчень, можна побудувати необхідну деталізацію для з'єднань кожного з металів, причому деталізація ця буде стандартної й мнемоничной.

Паралельний підрозділ.  Це прийом деталізації роздягнула аналогічно індексам іншого розділу у випадках збігу підстави розподілу. Паралельне (аналогічне) підрозділ застосовується внаслідок множинної локалізації понять, наприклад, класифікація деревини по породах дерев у розділі 674 Деревообробна промисловість  здійснюється аналогічно ботанічної класифікації в розділі 582 Систематика рослин

674.031.5/.9 ? 582.5/.9

У багатьох випадках паралельний підрозділ базується на формальному збігу підстави розподілу двох або більше розділів. Наприклад, деталізація роздягнула  621.918.4 Рашпілі  здійснюється аналогічно розділу  621.918.2 Напилки за формою інструмента.

621.918.4 ? 621.918.2

Паралельний підрозділ здійснюється відповідно до  методичної вказівки. Останнє дається або текстуально: "підрозділяти як...", або за допомогою знака конгруентності ? і індексу роздягнула, аналогічно якому виробляється підрозділ. Пояснимо техніку утворення індексу за знаком конгруентності на прикладі. При індексі 656.33 Експлуатація залізниць  особливої конструкції  дана вказівка  656.33 ? 625.3. Для одержання індексу поняття "Експлуатація вузькоколійної залізниці " у розділі 625.3 Залізниці  особливої конструкції  знаходимо індекс 625.31 Залізниці  вузької колії  й, приєднуючи його закінчення (у цьому випадку цифру 1) до індексу 656.33, одержуємо індекс 656.331 Експлуатація вузькоколійних залізниць .  При утворенні індексу за знаком конгруентності початок індексу, що відповідає розділу, що служить моделлю зазначеного при знаку ?, відкидається, а використається лише закінчення індексу, наведеного в таблицях.