Раніше було сказано, що спеціальні визначники служать для позначення понять, загальних для однієї або декількох галузей.

Розрізняють спеціальні визначники трьох видів по їхніх відмітних символах:

-1/-9 визначники з дефісом (крім -0 Загальні визначники з дефісом);

.01/.09 визначники із крапкою нуль;

'1/'9 визначники з апострофом.

Спеціальні визначники з дефісом і крапкою нуль виконують двояку роль:

1) спеціальний визначник у з'єднанні з початковим індексом роздягнула, у якому він наведений, позначає загальне поняття даної галузі знання, наприклад,

62-52  Автоматично контрольовані, регульовані або керовані машини й процеси (Інженерна справа. Техніка)

66.011 Розрахунок процесів... (Хімічна технологія)

2) той же визначник у з'єднанні з будь-яким детальним індексом даного розділу виконує аналітичну функцію, уточнюючи конкретне поняття, виражене цим індексом, наприклад,

621.979-52 Автоматичні преси

де   621.979  Преси

або  661.25.011 Розрахунок процесів виробництва сірчаної кислоти

де   661.25  Виробництво сірчаної кислоти

Визначники -1/-9 (визначники з дефісом) широко розроблені в розділі 62 Інженерна справа. Техніка в цілому.  Ці визначники містять цілий ряд понять для характеристик машин й апаратів по габаритах, формі, складовим частинам, способу дії й керуванню й т.д. , а також характеристики речовин по агрегатному стані, виробів - за формою, процесів - по параметрах і т.д.  Визначники 62-1/-9 застосовуються не тільки в розділі 62, але спеціальною методичною вказівкою поширюються на весь клас 6, а також частково використаються в класах 5 і 6.

Спеціальні визначники 62-1/-8 приєднуються, як правило, до індексів, що позначають машини, апарати, установки й т.д. , наприклад,

621.51-155 Радіальні компресори

621.924-187.4 Прецизійні шліфувальні верстати

621.941.2-229.323 Токарські патрони

621.9.06-529 Металорізальні верстати із програмним керуванням

621.791.5.034-621.5 Ацетиленові зварювальні пальники

621.43-66 Двигуни внутрішнього згоряння на твердому паливі.

До індексів, що позначають технологічні процеси, виробництво, спеціальні визначники 62-1/-8 можна приєднувати тільки за допомогою :(знака відносини). Так, документ, що описує технологію виливка поршневих кілець, одержить індекс 621.74.04:62- 242.3

Спеціальні визначники 62-9 Робочі характеристики, параметри й умови (процеси й установки) і 62-52 Автоматично контрольовані, регульовані або керовані машини й процеси використаються як з індексами процесів, так і з індексами встаткування, наприклад,

621.785.92-973 Термообробка глибоким холодом

62-973 Дуже низька температура (глибокий холод)

664.143.83-932 Апарати безперервної дії для глянцевания карамелі

Спеціальні визначники 62-4 застосовуються для позначення предметів, виробів, матеріалів по їхній формі, конфігурації, стану.

Визначники .01/.09 (визначники із крапкою нуль) є в різних розділах УДК. У класі 6 найчастіше  вони позначають процеси, устаткування, продукцію того або іншого виробництва.

Визначники '1/'9 (визначники з апострофом), на відміну від -1/-9 й .01/.09, виконують синтетичну функцію й служать для комплексного позначення окремих складових елементів, властивостей й інших характеристик. В одних випадках вони наведені у вигляді таблиць, в інші - повинні бути утворені з основних індексів. Так, у розділі 678.6 Синтетичні поліконденсати  визначники '1/'7 наведені у вигляді готової таблиці, у розділі ж 669 Металургія  визначники '2/'8 виходять із 669.2/.8 (докладніше про спосіб утворення синтетичних визначників див. УДК, допоміжна таблиця ІІ Спеціальні визначники).

Спеціальні визначники найчастіше  розробляються й використаються в основній таблиці й приводяться безпосередньо в розділі, у якому застосовуються. У допоміжних таблицях загальних визначників спеціальні визначники розробляються й застосовуються рідше, головним чином у визначниках форми й місця.

Спеціальні визначники виділяються вертикальною рисою на полях таблиць так, щоб їх легко можна було виявити.

 

 

Загальні визначники УДК відбивають загальні, застосовувані по всій таблиці категорії й ознаки (час, місце, мова, форма й т.д. ) і служать для стандартного позначення цих загальних категорій й ознак. Вони можуть приєднуватися до будь-якого індексу основної таблиці УДК, однак окремо від індексу, самостійно, вони не вживаються.

Наявність докладно розроблених таблиць загальних визначників, що надають системі гнучкість і многоаспектность, є більшим достоїнством УДК.

Визначники мови (Таблиця Іc) містять класифікацію мов. Вони використаються також для позначення багатомовних документів і перекладів з різних мов. Відмітний символ визначників мови =. Наприклад,

=111 Англійська мова

=112.2 Німецька мова

=161.1 Російська мова

=00 Багатомовні роботи

=00=111=112.2 Двомовний документ (на англійській і німецькій мовах)

=03 Перекладні роботи

=03.111=161.1 Переклади з англійської мови на російську й т.д..

Визначники мов рекомендується використати тільки в тих випадках, коли доцільна вказівка мови видання. Найчастіше  вони використаються при індексуванні словників і багатомовних довідників.

Визначники народів (Таблиця Іf) близькі до язикових визначників. Вони утворяться із загальних визначників мови, поміщених у круглі дужки, тобто  (=...) і служать для позначення національності, народностей або етнічних груп. Наприклад,

(=111) Англійці (зрівняй =111 Англійську мову)

(=112.2) Німці (зрівняй =112.2 Німецька мова)

(=161.1) Росіяни (зрівняй =161.1 Російська мова)

(=512.161) Турки й т.д..

Визначники форми (Таблиця Іd) мають відмітний символ (0...) Вони служать для класифікації документів й інших джерел інформації з форми й характеру викладу: підручник, стаття, звіт, довідник, патент і т.д.  Є позначення й для географічних матеріалів, карт, тривимірних зображень (макети, муляжі), для викладу питання в історичному аспекті. Наприклад,

(075.8) Підручники для вузів

(083.74) Стандарти. Нормалі. Технічні умови (ВТУ, РОТУ, РТМ й ін.)

(091) Історія предмета...

У таблиці визначників форми наведена детальна класифікація карт за допомогою спеціальних визначників, деякі з них (наприклад, покажчики масштабів) широко використаються при індексуванні в науках про Землю.

Визначники місця (Таблиця Іe) мають відмітний символ (1/9). На відміну від визначників форми вони ніколи не починаються із цифри 0.

Вони застосовуються для індексування публікацій про природні явища, економіку, промисловість і т.п. , де потрібна географічна конкретизація, більш-менш   точна локалізація. Для цього можуть бути використані визначники країн й їхній політико-адміністративний розподіл (4/9), фізико-географічний розподіл суши (1-92), перелік океанів, морів й їхніх частин (26), списки гір (23), рік й їхніх басейнів (282.2), країни й місцевості Древнього миру позначаються визначником (3) і т.д..

Як  основний спосіб для однакового індексування рекомендується використати визначники (4/9) для підрозділу миру по політико-адміністративному принципі, які в таблицях названі "Країни й місцевості сучасного миру".

У тих випадках, коли адміністративний поділ країни в таблицях не наведено, рекомендується застосовувати алфавітні підрозділи (див. табл. Іh), приєднуючи власні (повної або скорочені) назви адміністративних одиниць або їхніх центрів через спеціальні визначники з дефісом (1-2/-4).

Для уточнення локалізації в межах адміністративної одиниці часто досить застосувати підрозділ цієї одиниці по сторонах світу, використавши спеціальні визначники (1-11/-18) і визначник (1-191.2) Центральний, наприклад,

(571.56-17)  Північ Якутії

(571.56-18)  Північний схід Якутії

(571.56-191.2)  Центр Якутії

У багатьох випадках зміст документів віднесений не до адміністративного подолу, а до окремих міст; наприклад, при локалізації підприємств, організацій й інших об'єктів місто з'явилося б істотною пошуковою ознакою. У таких випадках рекомендується вказувати ту область (штат, провінцію й т.п. ), у якій перебуває дане місто, наприклад,

629.12(414.3)  Суднобудування в Глазго,

де (414.3)  графство Ланарк, центром якого є Глазго

621.38(739.4)  Електронна промисловість Лос-Анджелеса,

де (739.4)  штат Каліфорнія, у якому перебуває Лос-Анджелес

Якщо такої деталізації недостатньо й при нагромадженні документів бажано відокремити, скажемо, промисловість Лос- Анджелеса від промисловості інших великих міст Каліфорнії - Сан-Франциско або Сан-Дієго, то доводиться прибігати до алфавітного підрозділу з використанням спеціального визначника (1-21) Місто, наприклад,

621.38(739.4-21Л.-А.) Електронна промисловість Лос-Анджелеса

621.38(739.4-21С.-Ф.) Електронна промисловість Сан-Франциско

621.38(739.4-21С.-Д.) Електронна промисловість Сан-Дієго

Індексуванню міст допомагають назви адміністративних центрів, які іноді поміщають у таблицях у тих випадках, коли ці центри неодноименны з відповідними адміністративними одиницями. Це послідовно проведено в таблиці визначників колишнього СРСР, де зазначені центри всіх автономій й областей, а також тих країв й областей, назви яких утворені не від їхніх головних міст, наприклад,

(470.343) Марий Эл (Йошкар-Ола)

(477.75) Крим (Сімферополь)

(571.15) Алтайський край (Барнаул)

Не слід використати для уточнення локалізації географічні координати, хоча визначники (160/165) надають для цього три різних способи. Широту й довготу допускається застосовувати тільки для об'єктів світового океану, якщо можливості визначників з розділу (26) будуть вичерпані.

Для відбиття умов виробництва й окремих видів робіт або кліматичних умов, для яких пристосовані вироби, зручно використати фізико-географічну характеристику місця розташування, що виражає визначниками місця (20/257), наприклад,

528.34(210.7) Визначення координат опорних пунктів на островах

528.7(203) Аерофотознімання

528.7(21) Наземна фототопографічна зйомка

621.644(252.6) Прокладка трубопроводів у заболоченій місцевості

622.24(211) Буравлення шпар у полярних умовах

622.323(252.33) Видобуток нафти в умовах піщаних пустель

629.3(213) Автомобілі для роботи в тропіках

Загальні визначники місця мають досить розвинену систему спеціальних визначників з дефісом, за допомогою яких можуть бути виражені різні уточнення й обмеження місця, а також такі поняття, як форма, конфігурація території (1-05), відносне місце розташування, напрямок й орієнтування (1-1), типи адміністративних одиниць і держав (1-2/-6) і багато хто інших. Ці спеціальні визначники сполучаються з різними географічними визначниками, але багато хто з них можуть застосовуватися й у якості самостійних загальних визначників місця.

У вигляді спеціальних визначників (1-92) оформлений розділ визначників місця, що відбиває фізико-географічне або природне районування всієї суши земної кулі, наприклад,

(4-924.52) Східні Карпати

(477-924.52) Українські Карпати

(498-924.52) Східні Карпати в межах Румунії

(73-929.9) Гавайські острови як фізико-географічний регіон США

(9-929.9) Гавайські острови як фізико-географічний регіон Океанії

Застосовуючи для классифицирования спеціальні визначники фізико-географічного районування, рекомендується приєднувати їх до визначника того регіону з (4/9), куди дана природна одиниця входить цілком, наприклад,

(47-924.8) Російська рівнина

(470.1/.25-924.81) Зона тундри й лісотундри Російської рівнини (на півночі Європейської частини РФ)

(479-924.73) Гори Великий Кавказ (на Кавказі)

(479.2-924.76) Гори Малий Кавказ (у Закавказзя)

При використанні визначників рік з (282.2) потрібно мати на увазі, що індекси цього підрозділу позначають не тільки самі ріки, але й всю площу їхнього басейну.

Визначники часу (Таблиця Іg) мають відмітний символ "...". Ці визначники служать для утворення підрозділів по хронологічному принципі, наприклад,

621.979"1994" Преси випуску 1994 р.

621.979"1998" Преси випуску 1998 р.,

де  621.979 Преси. Типи й конструкції.

Як видно з наведеного приклада, хронологічна дата позначається шляхом висновку в лапки звичайного позначення року арабськими цифрами, наприклад "1994" - 1994 рік і т.д..

Дата може уточнюватися до місяця, дня й т.д. , наприклад,

"1961.04.12" 12 квітня 1961 року (День польоту Ю. Гагаріна в космос)

За допомогою хронологічних визначників позначаються не тільки окремі дати, але й періоди, епохи. Для позначення періоду, що охоплює ряд років, користуються знаком поширення / (коса риса), що з'єднує початкову й кінцеву дати, наприклад,

"1985/1990" Період з 1985 по 1990 р.

Крапка в таблиці визначників часу служить для відділення основного поняття часу від його специфікації й кількісної характеристики. Основні поняття часу можуть бути виражені чотиризначними індексами, які не розбиваються крапкою на трехцифровые групи, як це прийнято у всіх інших таблицях УДК, наприклад,

"3274" Місячні (синодичні) місяці

"3275.01/.013" 1-й - 13-й (останній) місяці

Крім хронологічних підрозділів, визначники часу містять позначення для цілого ряду абстрактних понять, пов'язаних із часом, наприклад,

"32" Рік. Сезони й інші розподіли року

"362" Мирний час

"364" Воєнний час

"3752" Час понаднормової роботи

"4" Тривалість часу. Періоди або відрізки часу. Віки й вікові групи

"4013" Економічна тривалість існування. Термін служби з економічної точки зору

"4014" Термін служби залежно від  умов експлуатації

"5" Періодичність. Частота. Повторення через певні інтервали часу

"550.1" Щороку , щорічно

"72" Явища з погляду  одночасності

"742" Тимчасові, непостійні

"746" Постійні, тривалі, вічні

"752" Унікальні, рідкі, одиничні, однократні, неповторювані

"761" Оборотні (не спрямовані в часі)

"762" Необоротні (спрямовані в часі)

"78" Невизначеність у часі. Необмеженість. Ніколи (або майже ніколи...)

За допомогою визначників часу можна якщо буде потреба створювати відповідні підрозділи, наприклад,

061.3"550.1" Щорічні з'їзди, конференції

331.232"3752" Оплата за понаднормову роботу

551.515.2"72":551.576 Хмари під час урагану

Дата видання або публікації за допомогою визначників часу не позначається.

Загальні визначники з дефісом (Таблиця Іk). На відміну від спеціальних визначників з дефісом -1/-9 символом цих визначників є -0. У цей час є три види загальних визначників з дефісом

-02 Властивості

-03 Матеріали

-05 Особи. Особисті характеристики

Визначники -02 Властивості. Символ -02 читається "дефіс нуль два". Ці визначники уведені з 2001 р. замість скасованих визначників точок зору. У дійсному виданні даний тільки верхній рівень таблиці, оскільки переклад повного тексту міжнародного еталона на російську мову зустрівся зі значними семантичними труднощами. Повний текст таблиці своств буде опублікований у наступних виданнях.

Визначники -03 Матеріали. Відмітний символ цих визначників -03 "дефіс нуль три". Визначники -03 застосовуються в тих випадках, коли в інформації розглядається який-небудь предмет, виріб й у якості його характеристики або аспекту наведений матеріал, з якого даний предмет, виріб зроблений, тобто  матеріал розглядається як видова ознака предмета. Наприклад, якщо до індексу 621.822 Підшипники  приєднати визначник пластмас -036.5, то одержимо комбінований індекс 621.822-036.5 Пластмасові підшипники.

У таблиці загальних визначників матеріалів часто застосовується прийом підрозділу за аналогією (за допомогою знака конгруентності) з розділами основної таблиці.

За допомогою цього прийому можна досягти необхідної деталізації індексу, наприклад,

-034 Метали

           -034 ? 669, наприклад,

-034.1 Чорні метали

-034.15 Легована сталь

-034.2 Кольорові метали

-034.23 Платина

-034.26 Хром, сплави хрому

-034.292 Ванадій, сплави ванадію

-034.3 Мідь, сплави міді

-034.35'5 Латунь

-034.35'6 Бронза й т.д..

Визначники матеріалу найчастіше  застосовуються в розділах машинобудування й обробки матеріалів для позначення виготовлених або оброблюваних виробів по матеріалі.

Визначники -05 Особи. Особисті характеристики  містять характеристики людей залежно від  займаного положення, за родом діяльності, віку, підлозі, національності й т.п.  Ці визначники застосовуються у всіх розділах УДК, якщо аспект осіб є вторинним стосовно   змісту предмета, вираженому основним індексом, наприклад,

658.386-057.21 Підготовка кваліфікованих робітників

За допомогою визначника -051 можна виділити особи, що роблять вплив, вплив на інші обличчя. Визначник -052 позначає особи, що випробовують або вплив, вплив, наприклад,

368.9-051 Страхові агенти

368.9-052 Застраховані особи

616-051 Лікарі

616-052 Пацієнти