УДК має багатий набір різних знаків (символів). Їхнє основне призначення - фіксація відносин, що існують між поняттями, відбитими в документах, і створення правильного пошукового образа документа, що в остаточному підсумку забезпечує повноту й точність пошуку інформації.

Знак приєднання + (читається "й" або "плюс") позначає наявність у документі двох і більше незалежних друг від друга тим або двох і більше формальних особливостей документа. Цей знак застосовується для з'єднання як основних індексів, так і визначників.

Наприклад, збірник, що містить статті по хімії й за хімічною технологією, одержить індекс 54+66; дослідження стану хімічної промисловості в Канаді й США - індекс 66(71+73); підручник з хімії, що містить словник хімічних термінів, - індекс 54(075+038).

У всіх випадках знак приєднання вимагає дублювання. Індекс 54+66 указує на те, що одна картка повинна бути представлена в розділі 54, а інша - у розділі 66; індекс 66(71+73) вимагає картки з індексами 66(71) і 66(73); індекс 54(075+038) вимагає картки з індексами 54(075) і 54(038).

Знак приєднання має властивість із. Це означає, що індекси зі знаком + можна писати в будь-якому порядку. Наприклад, 66+54, 66(73+71), 54(038+075).

Знак приєднання не можна замінити ні знаком поширення, ні знаком відносини.

Знак приєднання застосовується у всієї УДК.

Знак поширення / (читається "коса риса" або "від - до") призначений для скорочення нотації при збереженні логічності розподілу й для узагальнення ряду послідовних індексів, що не мають у таблиці загального (родового) індексу. Для того, щоб поставити знак поширення, варто переконатися в наявності двох умов: по-перше,  чи має ряд індексів, які поєднуються, загальна побудова, тобто  немає чи в цьому ряді індексу, далекого по змісту іншим; по-друге, з'ясувати,  чи можна загальний зміст ряду індексів об'єднати в якісно новому родовому понятті. Можна, наприклад, об'єднати індекси 622.332 Бурі вугілля, лігніти, 622.333 Кам'яні вугілля. Загальні питання й 622.335 Антрацит і створити індекс 622.332/.335 Вугілля, що є новим (родовим) поняттям стосовно   поєднуваних видів вугіль. Аналогічно можна створити індекс 621.37/.39 Радіоелектроніка або 674.83/.84 Пробка, 674.058.6/.7 Гнутарные верстати. Не можна, наприклад, об'єднати знаком поширення індекси 621.7, 621.8 й 621.9, оскільки ці індекси загального змісту не мають. Неприпустимо поєднувати індекси 621.313.322 Синхронні генератори й 621.313.323 Синхронні електродвигуни, хоча вони перебувають поруч і мають загальний зміст, оскільки вони ніякого нового поняття не утворять; по тій же причині не можна з'єднати знаком поширення індекси 621.313.335 Асинхронні компенсатори й 621.313.36 Колекторні машини. Косу рису можна застосовувати лише в тому випадку, якщо в индексируемом документі присутні всі теми, символизируемые нею.

У таблиці є також випадки формального застосування знака поширення, наприклад, 624-2/-9 ? 62-2/-9.

Знак поширення заміняє собою деяка кількість цифр у кінцевому сполучному індексі (за винятком випадків, коли з'єднуються індекси основного ряду, наприклад, 626/627). Тому перед кінцевим індексом ставиться крапка.

Після індексу зі знаком коса риса можна використати всі загальні визначники, застосовувані до кожного зі складових індексів окремо , а також знак відносини й знак приєднання за загальними правилами.

Знак відносини : (читається "двокрапка") призначений для відбиття будь-яких зв'язків між поняттями. Завдяки цьому индексационные можливості УДК безмежно збільшуються, тому що будь-який індекс із будь-якого розділу може бути якщо буде потреба притягнутий для деталізації будь-якого індексу будь-якого розділу.

Індекс зі знаком відносини називається складеним індексом. Однак складені індекси із двокрапкою іноді несуть у собі невизначеність, можуть при прочитанні тлумачитися по-різному, чого в інформаційно-пошуковій мові необхідно уникати.

Складені індекси із двокрапкою можуть бути оборотні (інверсовані). Це означає, що частини складеного індексу можна поміняти місцями. Методи утворення складених індексів докладно розглядаються нижче.

Знак відносини :: (читається "подвійна двокрапка") уведений в УДК недавно для закріплення певного порядку двох або більше компонентів у складеному індексі. Інакше кажучи, знак подвійна двокрапка застосовується у випадку, коли індекс зі знаком відносини необоротне. Він відіграє важливу роль при машинному пошуку, при централізованій класифікації. Його також використають в окремих фондах для закріплення ухвалених рішень. Так, у розділі 678.06 Виробу з високомолекулярних матеріалів  за допомогою знака відносини індексуються види виробів із пластмас

678.06:62-567 Амортизатори

           :621.643 Трубопроводи

           :685.4 Рукавички й т.д..

У цьому випадку недоцільно створювати розділи для численних виробів з високомолекулярних матеріалів. Щоб показати, що наведені вище індекси не підлягають інверсії, їх варто писати з подвійним знаком відносини.

678.06::62-567 Амортизатори

           ::621.643 Трубопроводи

           ::685.4 Рукавички й т.д..

Знак подвійна двокрапка допускає внесення синтаксичних зв'язків у пошуковий образ документа. Так, сполучення двох індексів 528 Геодезія й 629.783 Штучні супутники дають різні поняття:

528::629.783 Супутникова геодезія

629.783::528 Геодезичні штучні супутники Землі

Квадратні дужки [...] - це знак, що застосовується у всіх розділах УДК у складному й складеному індексах. За квадратну дужку виноситься визначник, привласнений двом і більше індексам, наприклад, патенти на радіоприймачі й телевізори індексуються [621.396.62+621.397.4](088.8), а не 621.396.62(088.8)+621.397.4(088.8). За квадратні дужки виноситься також повторюваний індекс, до якого дається знак відносини від інших індексів. Наприклад, "Збірник робіт із праці й заробітної плати в гірничій справі" одержить індекс [331+331.2]:622, а не 331:622+331.2:622.

Крім цього, дужки в основному індексі застосовуються й тоді, коли в індексі дано два знаки відносини й необхідно показати, що один з них ставиться до сукупності інших індексів, з'єднаних цим знаком. Наприклад, релейний захист тягових підстанцій індексується 621.316.925:[621.311.4:621.33]

Написання індексів. Індекси зі знаком відносини або зі знаком плюс часто при написанні не можуть уміститися на одному рядку. Переносити на інший рядок можна як ті, так й інші індекси, але при цьому в другому рядку необхідно повторювати вартий перед індексом знак + або :.